Gelingen Immer
Consulting Company
פורמליזציה של הפעילות התפעולית ופיננסית
פורמליזציה של הפעילות התפעולית ופיננסית

נהלים, מדיניות וכללים לביצוע פעולות ברורים, מובנים ומבוססים מהווים כלי מדידה לעקביות ניהול העסק ומרכיב חשוב להשגת יעדיו - תפעולי ופיננסי.

מדיניות תפעוליות מהוות בסיס לניהול שוטף של תהליכים עסקיים יומיומיים. הן הופכות את האסטרטגיה למכלול של פעולות ונהלים מעשיים הנדרשים להשגתה.

:פיתוח מדיניות ונהלים על ידי מומחים של חברת גולדן פיש סולושן כולל

  • .אבחון תהליכים עסקיים ומערכות מידע קיימים
  • .פיתוח המלצות ותוכנית פעילות לשיפור תהליכים קיימים
  • .הקמת מבנה ארגוני, סדר אינטראקציה והחלפת מידע
  • .תאום מדיניות ונהלים אותם צריך לצור לעסק

:על פי לצרכים המזוהים של הלקוח, היועצים של גולדן פיש סולושן בונים

  • ;מדיניות חשבונאית של הארגון
  • ;מערכות דיווח פיננסי וניהולי
  • ;נהלים וגישות בתהליך התקצוב
  • .מדיניות ניהול כוח אדם בארגון
Let's create your operating policies!
Submit a request

שלח לנו מייל