Gelingen Immer
Consulting Company
גיבוש אסטרטגיה ותמיכה בכניסה לשוק
גיבוש אסטרטגיה ותמיכה בכניסה לשוק

אסטרטגיית כניסה לשוק היא כלי מרכזי המגדיר את מטרת הכניסה לשוק ותוכנית מפורטת. כניסה מתוכננת לשוק מפחיתה את הסיכונים לחוסר ביקוש, עלויות בלתי צפויות ומאפשרת לקחת בחשבון את כל הגורמים המקומיים של ניהול העסק.

:יועצים של גולדן פיש סולושן מלווים

  • ;הקמת עסק חדש
  • ;הרחבת עסק קיים ופתיחת קו עסק חדש
  • .כניסה לשוק האוקראיני של חברות תושבות חוץ

השגת היעדים העסקיים שנקבעו ואסטרטגיית כניסה לשוק נקבעות על ידי שלושה גורמים עיקריים: זמן, קנה מידה ומאפייני שוק.

:ליווי במהלך כניסתה של החברה לשוק על ידי חברת גולדן פיש סולושן כולל

  • .ניתוח השוק הפוטנציאלי
  • .פיתוח אסטרטגיית כניסה לשוק והתפתחות אחרי הכניסה
  • .ליווי וניהול תהליכים עסקיים
Let's take you to the new market!
Submit a request

שלח לנו מייל