Gelingen Immer
Consulting Company
ליווי משפטי של העסק
ליווי משפטי של העסק

כל ארגון במהלך פעילותו יוצר יחסים משפטיים בעלי אופי שונה. בניהול העסק חשוב לתת בזמן אמת מענה נכון ומוכשר לכל סוגיה.

מיקור חוץ של שירותים משפטיים לתמיכה עסקית הינו סל שירותים מקיף לתיעוד כל פעילות בארגון שלך בהתאם לדרישות החוק ולהגנה על האינטרסים שלך בסכסוכים ובמשא ומתן.

בארגונים גדולים, עורכי דין שעובדים בהם אינם יכולים תמיד לאבטח או להגן על האינטרסים של העסק בהיקף מלא. במקרה זה, במטרה לפתור סכסוכים מורכבים או לערוך חוזים ספציפיים, מומלץ להעסיק צוות מומחים בתנאים של מיקור חוץ.

לעסקים קטנים, די במיקור חוץ כדי לפתור את כל הסוגיות ולא להעסיק עורכי דין.

:עורכי-דין של גולדן פיש סולושן

  • ;עורכים מסמכים וחוזים בהתאם לצרכי הלקוח
  • עורכים ייפויי כוח, פרוטוקולים, החלטות, צווים, הוראות על ייצוג, מסמכים פנימיים של החברה;
  • .מנהלים משא ומתן בשמך בכל עסקאות
Let us provide legal support for your business!
Submit a request

שלח לנו מייל