Gelingen Immer
Consulting Company
בדיקת פוליגרף
בדיקת פוליגרף

בדיקות פוליגרף הן אחד מכלים לבדיקת מועמדים בעת קבלתם לעבודה, בדיקתם מעת לעת או לביצוע חקירות פנימיות בחברה.

הפוליגרף הוא מכשיר אשר נועד לקלוט את תגובותיו הבלתי רצוניות של בן אדם כדי לבדוק אם הוא משקר. הפוליגרף רושם שינוים פיזיולוגיים שינויים בלתי נשלטים המתרחשים בגופו שם אדם משקר, כגון: עלייה בלחץ דם, שינוי בקצב הדופק ושינוי במוליכות החשמלית של העור.

תוצאות בדיקת פוליגרף תמנוע מהחברה להעסיק מועמדים חסרי מצפון, ותגלו לא רק ניסיון או נטייה של המועמד לביצוע מעשים לא חוקיים, לביצוע עבירות או שימוש לרעה בסמכויותיו במסגרת תפקידו.

אנו ממליצים להשתמש בבדיקת פוליגרף במטרה לפקח על תום לב, יושר ונאמנות של מועמדים ו / של העובדים שתהיה להם בעתיד או כבר יש להם נגישות לנכסים ו / או סודות מסחריים של החברה.

המומחים של גולדן פיש סולושן הם בודקי פוליגרף מוסמכים בעלי ניסיון עבודה ברשויות לאכיפת החוק ומומחים בדיני עבודה.

:שירותי של גולדן פיש סולושן

  • ;הכנת רשימת שאלות לבדיקת פוליגרף
  • ;בדיקת מועמדים
  • ;בדיקות שגרתיות או דחופות של העובדים
  • .ביצוע חקירות פנימיות בחברה
Let's test your candidates!
Submit a request

שלח לנו מייל