Gelingen Immer
Consulting Company
ניהול פעילות פיננסית
ניהול פעילות פיננסית

מנהל כספים מוסמך מבטיח יציבות ורציפות תזרים מזומנים של החברה ופעילותה. מנהל כספים העובד על פי תנאי מיקור חוץ היה חלק יקר ערך בתשתית העסקית שלך.

:מנהל כספים

 • .מסדיר ומתכנן תזרים מזומנים
 • .מתאם את יישום מדיניות חשבונאות, מס וההשקעות של החברה
 • .מנהל את הנכסים וההתחייבויות של החברה
 • .עוקב אחר יישום תוכניות ותקציבים פיננסיים
 • .מחלק כספים

היתרונות במיקור חוץ של שירותי מנהל כספים הם אפשרות להעסיק מומחה ברמה גבוהה, שימוש בניסיונו שנצבר בזמן שעבד בפרויקטים דומים אחרים, אפשרות לקבל החלטות מושכלות על בסיס הדיווח המסופק על ידי מנהל כספים, כמו גם גישה לטכנולוגיות ומערכות מידע עדכניות ביותר.

:מנהלי כספים של גולדן פיש סולושן יספקו

 • ;עריכה נכונה של דוחות כספיים ועמידה בכל הדרישות החוק
 • ;פיתוח ויישום דיווח בהתאם לתקנים בינלאומיים
 • פיקוח והדרכה של צוות הכספים שלך על הפעולות העיקריות הבאות - חשבונאות, חשבוניות, תשלומים, ניהול נכסים וכדומה;
 • ;ייעוץ בנושא ניהול תזרים מזומנים וחיפוש אחר מקורות מימון נוספים
 • ;הכנת דוחות חודשיים, רבעוניים ושנתיים מבוססים לבעלי עניין שונים
 • זיהוי ופיקוח על מדדי ביצוע מרכזיים ודיווח להנהלה על חריגות ואמצעים הכרחיים להימנע מהן;
 • ;ניהול תקציבי יעיל ומעקב תקציב שוטף
 • .השתתפות בישיבות דירקטוריון או הנהלה
Let's get your finances in order!
Submit a request

שלח לנו מייל